Page 5 - Doc1
P. 5

MỤC LỤC




                        NỘI DUNG                     TRANG

        PHẦN I: CÁC VĂN BẢN TỔ CHỨC THỰC HIỆN                         5
        1. Quyết định về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh      7
        Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025

        2. Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025     9
        3. Kế hoạch thực hiện phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc      17
        năm 2020

        PHẦN II: KẾT QUẢ KHẢO SÁT THU NHẬP HỘ DÂN CƯ TỈNH VĨNH           23
        PHÚC NĂM 2020
        A. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN                            25

        1. Công tác chuẩn bị                                 25
        2. Công tác điều tra thu thập thông tin và giám sát tại địa bàn           27

        3. Công tác nghiệm thu tài liệu, nhập tin, tổng hợp số liệu và phân tích       27
        kết quả
        B. KẾT QUẢ CUỘC KSTN-VP20                              27

        I. MỘT SỐ NÉT CƠ BẢN VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH NĂM 2020         27
        II. KẾT QUẢ KSTN-VP20                                29

        1. Một số khái niệm                                 29
        2. Kết quả                                      31

        2.1. Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân một hộ và tỷ lệ phụ thuộc 31

        2.2. Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc                 33
        2.3. Thu nhập bình quân đầu người một tháng của tỉnh và khu vực thành thị,      35
        nông thôn

        2.4. Thu nhập bình quân đầu người của huyện, thành phố                36
        2.5. Thu nhập bình quân đầu người chia theo 5 nhóm thu nhập             37

        2.6. Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giới tính và trình độ học      39
        vấn cao nhất của chủ hộ
        2.7. Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người chia theo nguồn thu             41

        PHẦN III: BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ                           43
        1. Biểu số 1: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ và      45
        tỷ lệ phụ thuộc chia theo thành thị - nông thôn, huyện, thành phố, 5 nhóm thu
        nhập và quy mô hộ năm 2020

        2. Biểu số 2: Số nhân khẩu, số người trong tuổi lao động bình quân 1 hộ, tỷ lệ phụ  47
        thuộc chia theo giới tính, nhóm tuổi và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020




                                                     3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10