Page 9 - Doc1
P. 9

UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH VĨNH PHÚC               Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

           Số: 1644/QĐ-CT              Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 7 năm 2020
                          QUYẾT ĐỊNH
             Về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư
                    tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025


                  CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
          Căn cứ Luật Thống kê ngày 23/11/2015
          Căn cứ văn bản số 814/TCTK-PPCĐ ngày 19/6/2020 của Tổng cục Thống kê
       về việc thẩm định Phương án khảo sát tí;nh thu nhập bình quân đầu người của huyện,
       thành phố tỉnh Vĩnh Phúc
          Xét đề nghị của Cục Thống kê tỉnh tại Tờ trình số 308/TTr-CTK ngày 01/7/2020,


                          QUYẾT ĐỊNH:


          Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Phương án khảo sát thu nhập hộ dân
       cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025.
          Điều 2. Tổ chức thực hiện:
          1. Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cuộc khảo
       sát trên phạm vi toàn tỉnh theo đúng Phương án; có trách nhiệm công bố kết quả khảo
       sát theo quy định.
          2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các
       xã, phường, thị trấn có trách nhiệm phối hợp, đảm bảo các điều kiện để triển khai
       thực hiện cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh.
          3. Giao Sở Tài chính thẩm định và đề xuất cấp kinh phí cho Cục Thống kê tỉnh
       thực hiện nhiệm vụ được giao.
          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
          Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
       Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch
       UBND các xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
       hành Quyết định này./.

        Nơi nhận:                          KT. CHỦ TỊCH
        - TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);                 PHÓ CHỦ TỊCH
        - TCTK (p/h chỉ đạo);
        - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;                 (Đã ký)
        - CPVP UBND tỉnh;
        - Như điều 3;
        - CV: NCTH;                          Lê Duy Thành
        - Lưu: VT.                                                     7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14