Page 14 - Doc1
P. 14

- Bước 2: Chọn hộ khảo sát

          Hộ chọn khảo sát của từng ĐB bao gồm hộ chính thức và hộ dự phòng được
       chọn theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống.

          Số hộ khảo sát chính thức của mỗi ĐB sẽ từ 15 đến 28 hộ tùy thuộc vào quy mô hộ
       của mỗi huyện nhưng phải đảm bảo mức tối thiểu là 500 hộ/huyện. ĐB khảo sát dưới

       20 hộ sẽ chọn 05 hộ dự phòng, ĐB khảo sát từ 20 hộ trở lên sẽ chọn 08 hộ dự phòng.
          Cục Thống kê tỉnh thực hiện việc chọn ĐB khảo sát của mỗi xã và chọn hộ khảo

       sát của từng ĐB. Danh sách hộ chọn khảo sát được lưu giữ tại phòng nghiệp vụ của
       Cục Thống kê tỉnh để phục vụ việc tổ chức thực hiện khảo sát, kiểm tra và giám sát.

          Số lượng hộ mẫu khảo sát phân bổ cho từng huyện, thành phố như sau:



                                      Số địa bàn    Số hộ mẫu
        STT   Huyện, thành phố    Số xã/phường/thị trấn
                                       khảo sát    chính thức

              Toàn tỉnh          136          272       5.008
         1   Vĩnh Yên              9          18        504

         2   Phúc Yên              10          20        500

         3   Lập Thạch             20          40        600
         4   Tam Dương             13          26        520

         5   Tam Đảo               9          18        504
         6   Bình Xuyên             13          26        520

         7   Yên Lạc              17          34        510
         8   Vĩnh Tường             28          56        840

         9   Sông Lô              17          34        510



          6.2. Phương pháp thu thập thông tin

          Cuộc KSTN-VP áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Điều tra viên (ĐTV)
       có trách nhiệm đến gặp trực tiếp chủ hộ và những thành viên trong hộ để phỏng vấn

       và ghi thông tin vào phiếu. Để bảo đảm chất lượng thông tin thu thập, ĐTV không
       được gửi phiếu để chủ hộ hoặc các thành viên của hộ tự ghi chép hoặc sao chép các
       thông tin từ các nguồn có sẵn khác vào phiếu phỏng vấn.

          7. Phương pháp xử lý thông tin, tổng hợp kết quả

          Phiếu khảo sát sau khi thu thập đầy đủ thông tin sẽ được Cục Thống kê tỉnh
       kiểm tra, sửa lỗi, nghiệm thu, ghi mã và nhập tin bằng bàn phím máy tính. Sau đó,
       Cục Thống kê tỉnh thực hiện tổng hợp biểu kết quả đầu ra và báo cáo kết quả với

       UBND tỉnh và Tổng cục Thống kê.



       12
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19