Page 17 - Doc1
P. 17

do Cục Thống kê tỉnh biên soạn, thiết kế, in ấn và phân phối cho lực lượng tham gia

       cuộc khảo sát.
          9.2. Thu thập thông tin

          Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, triển khai việc thực hiện thu thập thông tin tại ĐB
       vào tháng Mười hàng năm. Quy định thời gian để ĐTV hoàn thành 01 phiếu phỏng
       vấn hộ từ khâu thu thập thông tin đến khi hoàn thiện phiếu được nghiệm thu là 0,5

       ngày; thời gian thu thập thông tin và hoàn thiện phiếu tại địa bàn là 10 ngày (kể cả
       thời gian di chuyển).
          Tại mỗi xã có ĐB khảo sát, đội trưởng báo cáo và thống nhất với UBND xã

       kế hoạch phỏng vấn hộ. Sau đó, đội trưởng và cán bộ thôn/tổ dân phố thông báo kế
       hoạch phỏng vấn đến hộ để chủ hộ và các thành viên có liên quan trong hộ chủ động
       sắp xếp công việc để có mặt ở nhà tiếp ĐTV.

          Đội trưởng lập bảng phân công khối lượng công việc cho từng điều tra viên và
       báo cáo Cục Thống kê tỉnh để bố trí kế hoạch kiểm tra, giám sát ở địa bàn.

          Căn cứ vào kế hoạch do đội trưởng xây dựng, ĐTV thực hiện đúng quy trình
       phỏng vấn hộ, trực tiếp gặp chủ hộ và thành viên trong hộ để phỏng vấn thu thập
       thông tin và ghi phiếu, không được sử dụng bất kì một tài liệu sẵn có nào để thay thế

       cho việc phỏng vấn trực tiếp.
          9.3. Công tác giám sát, kiểm tra, phúc tra

          Công tác kiểm tra, giám sát của đội trưởng và GSV các cấp nhằm phát hiện, giải
       quyết kịp thời, tại chỗ các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện để nâng cao chất
       lượng cuộc khảo sát.

          Việc kiểm tra, giám sát sẽ tập trung vào các hoạt động chính như: rà soát ĐB,
       cập nhật bảng kê hộ; điều tra thu thập thông tin tại địa bàn; việc tổ chức và thực hiện
       các quy trình khảo sát; thực hiện quy định đến phỏng vấn đúng hộ, số lượng, cách hỏi

       và ghi phiếu của từng ĐTV; việc chấp hành các thủ tục hành chính như báo cáo tiến
       độ và các quy định khác trong Phương án khảo sát.

          Trong thời gian ĐTV thu thập thông tin tại ĐB, đội trưởng thường xuyên kiểm
       tra, đôn đốc tiến độ điều tra của ĐTV, kiểm tra phiếu đã hoàn thành để kịp thời phát
       hiện và uốn nắn những sai sót, hạn chế phát sinh lỗi hệ thống.

          GSV cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện việc giám sát, kiểm tra trong suốt quá trình
       thực hiện cập nhật bảng kê hộ và điều tra thu thập thông tin tại các địa phương.

          Cục Thống kê tỉnh thực hiện việc phúc tra tại một số ĐB nếu thấy cần thiết. Để
       bảo đảm tính khách quan và chất lượng số liệu, người phúc tra là người có trình độ,
       kinh nghiệm và nắm vững nghiệp vụ; có thể sử dụng ĐTV làm phúc tra viên nhưng
       không phân công người này phúc tra những hộ hoặc ĐB mà chính họ là người thực

       hiện thu thập thông tin.                                                     15
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22