Page 16 - Doc1
P. 16

phỏng vấn và thu thập thông tin. Mỗi ĐTV phụ trách thu thập thông tin từ 10 đến 15

       hộ khảo sát của mỗi ĐB.Cục Thống kê tỉnh hướng dẫn các Chi cục tuyển chọn lực
       lượng ĐTV đảo bảo số lượng và chất lượng, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho ĐTV để
       hoàn thành tốt cuộc khảo sát.

          - Đội trưởng là người làm công tác thống kê cấp huyện và xã, mỗi đội trưởng
       phụ trách từ 02 đến 03 ĐTV.

          - Giám sát viên (GSV) gồm 02 cấp: GSV cấp tỉnh là lãnh đạo và công chức các
       phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan Cục Thống kê tỉnh, mỗi huyện được giám sát bởi
       từ 02 đến 03 GSV cấp tỉnh; GSV cấp huyện là lãnh đạo và công chức các Chi cục,
       thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại ĐB được phân công trên phạm vi huyện/

       thành phố.
          Nhiệm vụ cụ thể của ĐTV, đội trưởng và GSV các cấp được quy định trong Sổ
       tay hướng dẫn nghiệp vụ KSTN-VP.

          d) Tập huấn nghiệp vụ

          Tháng Chín hàng năm, Cục Thống kê tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ
       cho lực lượng tham gia khảo sát của tỉnh. Thời gian tập huấn là 02 ngày/lớp.

          Nội dung tập huấn gồm quán triệt Phương án khảo sát, kế hoạch thực hiện,
       nhiệm vụ của ĐTV, đội trưởng và GSV, kỹ năng giao tiếp, kỹ thuật phỏng vấn, hướng
       dẫn nghiệp vụ, cách ghi chép thông tin vào phiếu phỏng vấn...

          Trong quá trình tập huấn, giảng viên giới thiệu rõ các khái niệm, phương pháp
       tính, phương pháp phỏng vấn thu thập thông tin; hướng dẫn kỹ năng tính toán, ghi
       chép thông tin vào phiếu; cách kiểm tra logíc giữa các câu hỏi và các phần trong
       phiếu khảo sát; cách kiểm tra đánh giá chất lượng số liệu; kết hợp với điều kiện và

       hoàn cảnh thực tế của mỗi địa phương để giải thích và hướng dẫn ĐTV giải quyết các
       vướng mắc thường gặp trong thực tế; lớp tập huấn dành thời gian để thảo luận, giải
       quyết bài tập tình huống nghiệp vụ.

          đ) Công tác tuyên truyền
          UBND tỉnh phát hành Thư gửi hộ tham gia khảo sát, giao ĐTV giới thiệu đầy

       đủ nội dung Thư và chuyển tới hộ để động viên, làm rõ mục đích, ích lợi của cuộc
       khảo sát, giúp hộ xác định được trách nhiệm, quyền lợi, sẵn sàng phối hợp, cung cấp
       thông tin đầy đủ và chính xác cho ĐTV.

          Các ngành chức năng, UBND huyện, UBND xã có trách nhiệm phối hợp với
       ngành Thống kê tổ chức thông tin, tuyên truyền về cuộc khảo sát bằng các hình thức
       phù hợp.

          e) Tài liệu khảo sát
          Tài liệu khảo sát bao gồm: phương án, kế hoạch thực hiện, danh sách ĐB khảo

       sát, bảng kê hộ của các ĐB, thư gửi hộ, phiếu khảo sát, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ...       14
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21