Page 18 - Doc1
P. 18

9.4. Nghiệm thu, xử lý, tổng hợp và công bố kết quả

          Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:
          - Xây dựng kế hoạch và lịch nghiệm thu, thực hiện kiểm tra, nghiệm thu tài liệu

       khảo sát đối với các Chi cục. Tài liệu sau khi nghiệm thu phải được bảo quản và lữu
       trữ tại Cục Thống kê tỉnh theo đúng quy định của pháp luật;

          - Xây dựng chương trình nhập tin, chương trình kiểm tra, tổng hợp kết quả, tổ
       chức việc nhập tin dữ liệu khảo sát. Việc ghi mã, nhập tin và làm sạch số liệu, tổng
       hợp kết quả sơ bộ phải hoàn thành chậm nhất vào tháng Mười hai hàng năm;

          - Tổng hợp và phân tích kết quả khảo sát, báo cáo UBND tỉnh và Tổng cục
       Thống kê trong quý I năm sau năm thực hiện khảo sát.
          9.5. Chỉ đạo thực hiện

          - Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh
       về tổ chức, chỉ đạo thực hiện toàn diện cuộc khảo sát trên ĐB tỉnh, gồm: tổ chức lực
       lượng khảo sát; hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ, triển khai thực hiện thu thập thông

       tin; kiểm tra, giám sát, phúc tra, nghiệm thu, ghi mã, nhập tin, tổng hợp, phân tích
       kết quả khảo sát theo phương án quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin
       khảo sát và quản lý, sử dụng kinh phí khảo sát.

          - Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh
       - Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Cục Thống kê tỉnh đảm bảo các điều
       kiện để tổ chức thành công cuộc khảo sát này.

          - UBND huyện, UBND xã có trách nhiệm phối hợp, chỉ đạo thực hiện cuộc
       khảo sát đảm bảo tiến độ và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho đội khảo sát hoàn

       thành nhiệm vụ; thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền để quán triệt mục đích
       khảo sát và động viên các hộ tích cực tham gia cung cấp thông tin theo yêu cầu của
       cuộc khảo sát.

          - Chi cục trưởng các Chi cục chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê
       tỉnh về triển khai thực hiện cuộc khảo sát tại các xã thuộc phạm vi phụ trách.
          10. Kinh phí khảo sát

          Kinh phí KSTN-VP được ngân sách hàng năm của tỉnh bảo đảm cho các hoạt
       động quy định trong Phương án này. Việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí
       được thực hiện theo quy định của pháp luật./.                                         KT. CHỦ TỊCH

                                        PHÓ CHỦ TỊCH
                                           (Đã ký)                                        Lê Duy Thành       16
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23