Page 19 - Doc1
P. 19

TỔNG CỤC THỐNG KÊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Số: 440/KH-CTK           Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 9 năm 2020
                           KẾ HOẠCH
               Thực hiện phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư
                       tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020          Thực hiện Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 10/7/2020 của Chủ tịch UBND
       tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Phương án khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh
       Phúc thời kỳ 2020 - 2025, Cục Thống kê Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch thực hiện
       cuộc khảo sát trên địa bàn tỉnh năm 2020 như sau:

          1. Mục đích, yêu cầu khảo sát
          1.1. Mục đích
          Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 (sau đây viết gọn là

       KSTN-VP) là cuộc điều tra chọn mẫu nhằm các mục đích sau:
          - Thu thập thông tin về thu nhập trong năm của hộ dân cư, làm cơ sở để tính
       thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của toàn tỉnh và của từng huyện, thành phố
       trong tỉnh;

          - Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định chính sách, mục
       tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp
       theo, cũng như đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khác.
          1.2. Yêu cầu

          KSTN-VP phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:
          - Công tác tổ chức thực hiện, điều tra thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu,
       công bố kết quả khảo sát, lưu trữ dữ liệu khảo sát phải được thực hiện theo đúng quy
       định của Phương án khảo sát;

          - Kết quả KSTN-VP phải xác định được thu nhập bình quân đầu người của từng
       huyện, thành phố và của toàn tỉnh theo khu vực thành thị, nông thôn;
          - Quản lý và sử dụng kinh phí khảo sát đúng mục đích, chế độ, định mức, tiết
       kiệm và hiệu quả.

          2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi khảo sát
          2.1. Đối tượng khảo sát

          Đối tượng của KSTN-VP là hộ dân cư (viết gọn là hộ) và các thành viên hộ.
          Hộ: Là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung trong một chỗ từ 6 tháng
       trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi.
          Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của hộ phải thoả mãn đồng

       thời hai điều kiện sau:                                                     17
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24