Page 15 - Doc1
P. 15

Các chỉ tiêu đầu ra bao gồm: thu nhập bình quân đầu người 1 tháng và cơ cấu

       thu nhập; số nhân khẩu bình quân 1 hộ và cơ cấu nhân khẩu; số lao động bình quân
       1 hộ; tỷ lệ phụ thuộc; tỷ lệ dân số hoạt động kinh tế trong độ tuổi lao động; tỷ lệ dân
       số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất trong 12 tháng.
          Các phân tổ bao gồm: thành thị/nông thôn; giới tính; nhóm tuổi; ngành kinh tế;

       nguồn thu; huyện/thành phố.
          8. Kế hoạch tiến hành

          Quá trình khảo sát được thực hiện qua một số bước chủ yếu như sau:
          - Xây dựng phương án, lập dự toán kinh phí khảo sát trình cấp có thẩm quyền
       phê duyệt, xây dựng kế hoạch thực hiện, biên soạn, thiết kế và hoàn thiện tài liệu

       (Thư gửi hộ, Sổ tay hướng dẫn nhiệp vụ...), ban hành quyết định tiến hành khảo sát,
       xây dựng chương trình nhập tin, kiểm tra và tổng hợp dữ liệu: từ tháng Ba đến tháng
       Bảy năm 2020.

          - In ấn tài liệu, phiếu khảo sát; tuyển chọn ĐTV, đội trưởng, giám sát viên: tháng
       Bảy và tháng Tám hàng năm.

          - Rà soát, cập nhật bảng kê các ĐB khảo sát, chọn hộ khảo sát mẫu, thực hiện
       tập huấn nghiệp vụ và tuyên truyền về cuộc khảo sát tại các địa phương: tháng Chín
       hàng năm.

          - Thực hiện thu thập thông tin, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện cuộc
       khảo sát tại các địa bàn: tháng Mười hàng năm.
          - Nghiệm thu, kiểm tra, hoàn thiện phiếu, nhập tin, tổng hợp kết quả sơ bộ: từ

       tháng Mười đến tháng Mười hai hàng năm.
          - Báo cáo phân tích và công bố kết quả chính thức: Quý I năm sau năm tiến hành
       khảo sát.

          9. Tổ chức thực hiện
          9.1. Công tác chuẩn bị

          a) Xây dựng kế hoạch thực hiện phương án, lập dự toán kinh phí

          Hàng năm, Cục Thống kê tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Phương án khảo
       sát trên phạm vi toàn tỉnh, lập dự toán kinh phí thực hiện cuộc khảo sát phù hợp với
       tình hình thực tế.
          b) Chọn, rà soát và cập nhật địa bàn khảo sát

          Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm tiến hành chọn ĐB khảo sát cho từng năm,
       gửi danh sách các ĐB khảo sát của từng địa phương và hướng dẫn các Chi cục Thống

       kê cấp huyện (viết gọn là các Chi cục) tổ chức rà soát ĐB, cập nhật bảng kê hộ.
          c) Tuyển chọn ĐTV, đội trưởng và giám sát viên
          - Về ĐTV: Cuộc khảo sát có tính chuyên sâu về nghiệp vụ, đòi hỏi lực lượng

       ĐTV là người có trình độ nghiệp vụ, có kinh nghiệm trong việc tiếp cận hộ dân cư,                                                     13
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20