Page 11 - Doc1
P. 11

UỶ BAN NHÂN DÂN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
          TỈNH VĨNH PHÚC              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                          PHƯƠNG ÁN
           Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025

          (Ban hành theo Quyết định số 1644/QĐ-CT ngày 10 tháng 7 năm 2020
                    của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
          1. Mục đích, yêu cầu khảo sát
          1.1. Mục đích

          Khảo sát thu nhập hộ dân cư tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2020 - 2025 (sau đây viết
       gọn là KSTN-VP) là cuộc điều tra chọn mẫu được thực hiện hàng năm tại tỉnh, bắt
       đầu từ năm 2020 nhằm các mục đích sau:

          - Thu thập thông tin về thu nhập hàng năm của hộ dân cư, làm cơ sở để tính thu
       nhập bình quân đầu người hàng năm của tỉnh, các huyện, thành phố trong tỉnh bắt
       đầu từ năm 2020;

          - Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê phục vụ việc hoạch định chính sách, mục
       tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp
       theo, cũng như đáp ứng các yêu cầu nghiên cứu khác.

          1.2. Yêu cầu

          KSTN-VP phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau:
          - Công tác tổ chức thực hiện, điều tra thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp số liệu,

       công bố kết quả khảo sát, lưu trữ dữ liệu khảo sát phải được thực hiện theo đúng quy
       định của Phương án khảo sát;

          - Kết quả KSTN-VP phải xác định được thu nhập bình quân đầu người của từng
       huyện, thành phố và của toàn tỉnh theo khu vực thành thị, nông thôn;
          - Quản lý và sử dụng kinh phí khảo sát đúng mục đích, chế độ, định mức, tiết
       kiệm và hiệu quả.

          2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi khảo sát

          2.1. Đối tượng khảo sát
          Đối tượng của KSTN-VP là hộ dân cư (viết gọn là hộ) và các thành viên hộ.

          Hộ: Là một hoặc một nhóm người ăn chung, ở chung trong một chỗ từ 6 tháng
       trở lên trong 12 tháng qua và có chung quỹ thu chi.

          Thành viên hộ: Những người được coi là thành viên của hộ phải thoả mãn đồng
       thời hai điều kiện sau:

          - Cùng ăn, ở chung trong hộ 6 tháng trở lên trong 12 tháng qua; và                                                     9
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16