Page 6 - Doc1
P. 6

3. Biểu số 3: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nhóm tuổi,  49
        thành thị - nông thôn, huyện, thành phố và 5 nhóm thu nhập năm 2020
        4. Biểu số 4: Cơ cấu dân số từ 15 tuổi trở lên đang làm việc chia theo nhóm     51
        tuổi, giới tính của chủ hộ, quy mô hộ và ngành kinh tế chính của hộ năm 2020

        5. Biểu số 5: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu      53
        nhập, thành thị - nông thôn và huyện, thành phố năm 2020
        6. Biểu số 6: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo 5 nhóm thu      55
        nhập, giới tính chủ hộ và trình độ học vấn của chủ hộ năm 2020

        7. Biểu số 7: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu,      57
        thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020
        8. Biểu số 8: Thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn thu,      59
        giới tính chủ hộ và 5 nhóm thu nhập năm 2020

        9. Biểu số 9: Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo nguồn     61
        thu, thành thị - nông thôn, huyện, thành phố năm 2020
        10. Biểu số 10: Cơ cấu thu nhập bình quân đầu người một tháng chia theo       63
        nguồn thu, giới tính chủ hộ và 5 nhóm thu nhập năm 2020

        Phiếu phỏng vấn hộ                                  65
       4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11